kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni szuka Radcy Prawnego

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni szuka Radcy Prawnego

Dodano: 25.01.2021 09:00 Logotyp Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
W związku z koniecznością zastępstwa pracownika w czasie jego nieobecności OIK poszukuje osoby na stanowisko Radcy Prawnego w wymiarze 0,5 etatu, w ramach prowadzonego projektu pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni”, współfinansowanego ze środków UE. Oferty można składać do 1 lutego.

 

1. Wymagania formalne:

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe prawnicze,

c) wpis na listę radców prawnych wykonujących zawód,

d) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego - potwierdzone kserokopią dokumentu;

Uwaga:

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej w ramach  projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych powiatu bocheńskiego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie!

2. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe, będące przedmiotem oceny):

a) pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze stosowania prawa – potwierdzone kserokopiami dokumentów

b) dwuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków UE -  potwierdzone kserokopiami dokumentów

c) umiejętność prowadzenia negocjacji

d) bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

e) umiejętność obsługi komputera

f) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

Uwaga: ostateczny wynik postępowania to łączny wynik rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy dokumentów, sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres obowiązków

a) udzielanie pomocy prawnej Klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni – osób doświadczających rożnego rodzaju sytuacji kryzysowych, w tym wykluczonych społecznie, - w szczególności uczestnikom projektu pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni” – w tym w ramach dyżurów w DPS w Bochni oraz DDSW w Bochni (w siedzibach wskazanych jednostek)

b) przygotowywanie dla klientów Ośrodka projektów pism, w tym pism procesowych

c) prowadzenie szkoleń i warsztatów dla klientów Ośrodka w ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni”

d) terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji klientów Ośrodka, zgodnie z wymogami przyjętymi w realizowanym projekcie oraz prowadzenie sprawozdawczości, wymaganej w realizowanym projekcie

e) współpraca z pozostałymi pracownikami Ośrodka, wykonującymi zadania w ramach realizowanego projektu.

4. Warunki pracy i płacy:

a) umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika -  umowa zawarta będzie na czas określony, obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika jednak nie dłużej niż do końca trwania realizacji projektu (luty 2023 r.)

b) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

c) stanowisko: radca prawny

d) miejsce wykonywania pracy: powiat bocheński, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karoliny 14D, 32-700 Bochnia

e) możliwość świadczenia pracy poza siedzibą Ośrodka – to jest w miejscu prowadzenia szkolenia, siedzibie DPS w Bochni itp.

f) możliwość elastycznego ustalania grafiku pracy – możliwość skorzystania z równoważnego systemu czasu pracy oraz pracy tak w dni robocze – od poniedziałku do piątku, jak i w soboty oraz niedziele, w godzinach od 8:00 do 21:00

g) wynagrodzenie: płaca zasadnicza + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania OIK +premia regulaminowa zgodnie z regulaminem premiowania OIK + świadczenia z ZFŚS

h) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na cały czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

i) usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednopiętrowy, schody

j) bezpośredni kontakt z klientami OIK – często osobami dotkniętymi różnego rodzaju, poważnymi, sytuacjami kryzysowymi.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni oferuje pracę pełną wyzwań, umożliwiająca rozwój zawodowy, miłą i przyjazną atmosferę, możliwość elastycznego ustalania harmonogramu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje (kserokopia)

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

h) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 pkt 1-3, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 )

i) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu

j) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym w wymaże nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Oferty składa się osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni ul. Karoliny 14D, 32-700 Bochnia, w terminie do 1 lutego 2021 roku lub listownie – decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór – zastępstwo”.

Lista osób spełniających wymagania formalno-prawne oraz informacja dotycząca terminu ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób), poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną,  zostaną opublikowane na stronie BIP Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

OIK informuje, że kandydaci zaproszeni do udziału w dalszych etapach rekrutacji (spełniający wymogi formalne) mogą zostać poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej również telefonicznie.  (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu). Z uwagi na konieczność zachowania wymogów sanitarnych, ustalony przez OIK termin rozmowy kwalifikacyjnej (oraz ewentualnego testu), nie może ulec zmianie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a oferty nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej OIK w Bochni. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pełna treść ogłoszenia - TUTAJ

 

sk