kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Chrostowa-działka na sprzedaż

Chrostowa-działka na sprzedaż

Dodano: 24.01.2013 15:00 Chrostowa-działka na sprzedaż
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego, położonej w miejscowości Chrostowa, gmina Łapanów, zabudowaną budynkiem nieczynnej kotłowni.

Budynek kotłowni jest budynkiem murowanym, wybudowanym dla Zespołu Szkół w Dąbrowicy w latach 80-tych XX wieku. Powierzchnia użytkowa budynku 539,47 m2, powierzchnia zabudowy 345,25 m2, a kubatura 2524,61 m3. Obiekt składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych funkcją i przeznaczeniem części: część I – zasadnicza jednokondygnacyjna (niższa jako hala kotłów), część II – (piętrowa) w której zlokalizowano pomieszczenia towarzyszące (warsztatowe, technologiczne, sanitariaty, pomieszczenia administracyjno – socjalne) dla obsługi kotłowni. Dach budynku kryty papą, posadzki cementowe, lastrico, PCV; instalacje wewnętrzne (wodno – kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza) aktualnie nieczynne. Ogólnie budynek w stanie technicznym -  średnim, część I (niższa kotłów) – złym.


Aktualnie budynek kotłowni jest nieczynny, został wyłączony z eksploatacji, stanowi pustostan w okresie kilku ostatnich lat. Urządzenia i wyposażenie obiektu z uwagi na uszkodzenie urządzeń nie nadają się do dalszej eksploatacji. Drogi, place wewnętrzne utwardzone o nawierzchni betonowej.Dojazd do nieruchomości możliwy poprzez drogę wewnętrzną osiedlową stanowiącą działkę nr 47/8 o powierzchni 0,0588 ha lub bezpośrednio z drogi gminnej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów nieruchomość jest położona w terenach oznaczonych symbolem C2UO gdzie, użytkowaniem podstawowym i obowiązującym są: wydzielone tereny usług publicznych – oświaty, natomiast jako użytkowanie uzupełniające, dopuszczalne są urządzenia infrastruktury technicznej   i komunikacji oraz zieleń urządzona. W przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, który złoży stosowne oświadczenie, cena nabycia może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę 47/6 obciążająca działkę nr 47/8 stanowiącą drogę wewnętrzną za jednorazową odpłatnością ustaloną na kwotę 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), która zostanie doliczona do ceny nabycia nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
w dniu 19 marca 2013 roku o godzinie 11-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej.


Wadium może być wnoszone w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w BGŻ Oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na kupno budynku kotłowni w Chrostowej”, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14.03.2013 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie w jakiej zostało wniesione na wskazany przez nich rachunek


Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej:


-  dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również stosowne pełnomocnictwo, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (pełnomocników).

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą  będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 


kkh

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, który złoży stosowne oświadczenie, cena nabycia może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.