kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » „Absolwent na rynku pracy”

„Absolwent na rynku pracy”

Dodano: 07.05.2014 12:00
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w związku realizacją projektu „Absolwent na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Człowiek- najlepsza inwestycja” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, informuje o możliwości składania Formularzy rekrutacyjnych przez osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie.

Na 2014 rok dla uczestników projektu zaplanowano:

-  identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia- Uczestnicy/czki projektu objęci zostaną procesem doradczym, który będzie zakładał 5 sesji indywidualnych i grupowych obejmujących: analizę potrzeb klienta- 1h, rynek pracy i warsztat edukacyjny-3h, warsztat samopoznania- 3h, indywidualną ocenę zawodową- 1h, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania- 1h

-  usługę poradnictwa zawodowego

-  organizację 70 miejsc odbywania stażu

-  usługę pośrednictwa pracy dla Uczestników/czek projektu, którzy nie zostaną zatrudnieni po zakończeniu stażu.Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby bezrobotne spełniające łącznie poniższe kryteria:

-  osoby pozostające w okresie do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły na dowolnym poziomie,

-  osoby w wieku do 25 lat lub w wieku do 27 lat (w przypadku ukończenia szkoły wyższej),

-  nie posiadające doświadczenia zawodowego w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1].

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w sposób ciągły do wyczerpania zakładanej w projekcie liczby Uczestników/czek oraz limitu przewidzianego budżetu zgodnie z zasadami równości szans w tym płci. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej PUP Bochnia  www.pup-bochnia.pl

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Absolwent na rynku pracy” oraz złożyć w siedzibie PUP Bochnia (dziennik podawczy-pok.13, Biuro projektu pok.1 lub u doradcy zawodowego- pok.2 lub 3) wypełniony w sposób kompletny i czytelny Formularz rekrutacyjny. Formularze dostępne są na stronie internetowej PUP Bochnia, w Biurze projektu oraz u doradcy zawodowego.

Formularze rekrutacyjne poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej przez doradcę zawodowego. Osoby bezrobotne których Formularze rekrutacyjne zostaną pozytywnie ocenione utworzą listę Kandydatów/ek na Uczestników/czki projektu, na podstawie której pośrednicy pracy będą kierować, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców/przedsiębiorców zawartymi we wnioskach o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, na rozmowy kwalifikacyjne. Uczestnikami/czkami projektu zostaną osoby bezrobotne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz zostaną zakwalifikowane przez pracodawców/ przedsiębiorców do odbycia stażu.

Formularz zgłoszeniowy na i regulamin rekrutacji znajduje się tutaj